ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5336/UBND-KH &ĐT
V/v: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đấu thầu và chỉ định thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Đ/c Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Thị xã Sơn Tây;
- Các Tổng công ty, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Thành phố

Thực hiện các văn bản của Thủ tướngChính phủ số 805/TTg-KTN ngày 19/6/2012 về tình hình đấu thầu năm 2011 và vănbản số 806/TTg-KTN ngày 19/6/2012 về việc tổng kết tình hình thực hiện chỉ địnhthầu theo văn bản 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009, Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 3/8/2011về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước và nângcao hiệu quả công tác đấu thầu, Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăngcường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ, UBNDThành phố chỉ đạo như sau:

1. Về công tác đấu thầu:

- Yêu cầu các đơn vị thực hiệnnghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 3/8/2011 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạtđộng đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu; Chỉthị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhànước và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Tăng cường đào tạo và nâng caonăng lực chuyên môn nghiệp vụ về đấu thầu cho các chủ đầu tư, bên mời thầu đểđảm bảo thực hiện tốt việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản, quán triệt thựchiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Nghị định 85/2009/NĐ-CPngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọnnhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện côngtác đấu thầu của các Bộ, ngành có liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát việcthực thi pháp luật về đấu thầu và chấp hành nghiêm túc chế độ xử lý vi phạm vềđấu thầu; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức thực hiện không đầyđủ hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Về công tác chỉ định thầu:

Các đơn vị có dự án, gói thầu thựchiện chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009 của Thủ tướngChính phủ phải chỉ đạo thực hiện các dự án này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, cụ thể:

a) Đối với các gói thầu áp dụng chỉđịnh thầu, đã ký hợp đồng, đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn: tập trung vốn bố trí cho các gói thầu nàyđể thanh toán dứt điểm trong năm 2012, không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

b) Đối với các gói thầu áp dụng chỉđịnh thầu, đã ký hợp đồng đang thực hiện dở dang chưa thực hiện xong trong năm2011 và cần thực hiện tiếp trong năm 2012: ưu tiên bố trí vốn cho các gói thầunày bảo đảm việc hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012.

c) Đối với các gói thầu áp dụng chỉđịnh thầu mới ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện, xử lý theo hướng: giãn tiến độ,tạm dừng thực hiện hoặc chuyển đổi sang hình thức đầu tư khác đảm bảo hiệu quảcủa dự án, gói thầu.

d) Đối với các gói thầu được ápdụng chỉ định thầu nhưng chưa tiến hành thủ tục chỉ định thầu, chưa ký kết hợpđồng với nhà thầu, đề nghị chấm dứt việc tiếp tục thực hiện chỉ định thầu,chuyển sang hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu,Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Trường hợp không bố tríđược vốn thì giãn tiến độ, tạm dừng thực hiện trong năm 2012 hoặc chuyển đổisang hình thức đầu tư khác cho phù hợp.

3. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốccác Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện vàthị xã Sơn Tây; các Tổng công ty, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Thànhphố tổ chức thực hiện, tăng cường công tác tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiệncác nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trướcngày 01/01/2012 để tổng hợp chung báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/cáo);
- Các Đ/c PCT UBND TP (để p/hợp);
- Sở KH&ĐT (để t/hợp chung);
- CVP, PVP Nguyễn Danh Cơ;
- Lưu: VT, CTh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu