VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: xây dựng Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư chung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012.

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4884/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp và xây dựng Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi áp dụng chung, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 thực hiện theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội Khóa 13 (tháng 5 năm 2013), sau đó sẽ tiến hành xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật thuế này.
2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và căn cứ vào chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, của các ngành, lĩnh vực, địa phương, các vùng và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia để nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung, thống nhất cho tất cả các ngành, lĩnh vực và thay thế các Danh mục lĩnh vực, địa bàn ban hành tại các văn bản pháp luật hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Trợ lý TTg.CP,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý