BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 534/TCHQ-TXNK
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 05/HQQNa-TXNK ngày 02/1/2013 của Cục Hảiquan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc liên quan đến việc không thu thuế hàngxuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Đểgiải quyết vướng mắc nêu trên, Tổng cục đang xin ý kiến của các đơn vị liênquan. Vì vậy, Tổng cục ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và sẽcó ý kiến trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang