BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 534/TCT-PCCS
V/v: doanh thu vỏ bình ga

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hải Phòng.

Trảlời công văn số 1667/CT-QD2 ngày 13/11/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng vềviệc xác định doanh thu vỏ bình ga trong năm 2005 của Công ty cổ phần GasPetrolimex, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày03/4/2006, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1172/TCT-ĐTNN về việc thuế TNDN đốivới doanh thu tiền ký cược vỏ bình ga của Công ty cổ phần Gas Petrolimex. Tạicông văn số 1172/TCT-ĐTNN nêu trên đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề này: Trườnghợp trước đây chưa thực hiện kết chuyển thì Công ty tính toán giá trị hao mònvỏ bình ga lũy kế đến 31/12/2005 và kết chuyển toàn bộ số giá trị lũy kế đãkhấu hao từ khoản tiền đặt cọc của khách hàng vào doanh thu khi xác định thuếTNDN.

Đềnghị Cục thuế thành phố Hải Phòng thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1172/TCT-PCCS nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐTNN, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương