BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5340/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu rượu của Đại sứ quán Đức

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

Kínhgửi: Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam trân trọng phúc đáp công hàm số Vw-79/2011 ngày27/09/2011 của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội về việc thủ tụcnhập khẩu lô hàng rượu vang như sau:

Nội dung trình bày của Đại sứ quánCộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội tại công hàm số Vw-79/2011 đã được Cục Hảiquan thành phố Hà Nội (là đơn vị trực tiếp quản lý Chi cục Hải quan cửa khẩusân bay Quốc tế Nội Bài) trao đổi cụ thể với Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.Theo đó, khi Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao có sự thay đổi liên quan đếnviệc duyệt tiêu chuẩn định mức hàng miễn thuế tại Sổ định mức hàng miễn thuếthì cần thông báo cho cơ quan Hải quan biết để thực hiện.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quanViệt Nam gửi tới Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội lời chào trântrọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh