TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5342/CT-TTHT
V/v: hoá đơn, chứng từ

TpHCM, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH TM DV Hiệp Quang
Địa chỉ: 17 Lê Duẩn (P.601-602 Toa nhà Central Plaza) P. Bến Nghé, Q. 1
Mã số thuế: 0304208306

Trả lời văn bản số 01/06/2014-CVHQ ngày 19/6/2014 củaCông ty về hoá đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Tại Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính Phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định xửlý thu hồi hoá đơn đã lập:

“Trường hợp lập hoá đơn chưa giaocho người mua, nếu phát hiện hoá đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên vàlưu giữ số hoá đơn lập sai.

Trường hợp hoá đơn đã lập được giao cho người mua nếuphát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hoá, dịch vụ đã mua bịtrả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơnlập sai, hoặc hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữhoá đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thểhiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hoá, dịch vụ và cácthoả thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

- Tại Khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứngdịch vụ quy định:

“Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụkinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loạimực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, khôngngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống(nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tínhnếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

Trường hợp Công ty theo trình bày: hoá đơn GTGT hànghoá, dịch vụ mua vào của Công ty bị phai hết mực và bị mờ thông tin chữ viếtbằng tay không đọc được nên không xác định được các chỉ tiêu trên hoá đơn thìhoá đơn này không hợp lệ. Công ty và bên bán phảilập biên bảnthu hồi hoá đơn (bị phai mực), đồng thời bên bán lập lại hoá đơn mới để 2 bên mua bán làm căn cứ kê khaithuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
Hiền - 161459 (2043)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga