BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5347/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với hoạt động bơm bê tông

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 10495/CT-THNVDT ngày 18/10/2007 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh, công văn số 12134/CT-HTr ngày 29/8/2007 của Cục thuế TP Hà Nội và công văn số 48/ĐHH ngày14/11/2007 của Công ty cổ phần Đại Hải Hà về thuế suất thuế GTGT đối với hoạtđộng bơm bê tông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.30 mục II phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh:“Sản phẩm bê tông công nghiệp, gồm dầm cầu bê tông, dầm và khung nhàbê tông, cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn bê tông và hộp bê tôngcác loại, các loại panen và các loại cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêuchuẩn (trừ gạch bê tông), bê tông thương phẩm (vữa bê tông)” áp dụng thuếsuất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 2.38 mục II phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định:“Vận tải, bao gồm hoạt động vận tảihàng hóa, hành lý, hành khách, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuêlại…”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 3.18 mục II phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định:“Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng,bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải”, áp dụng thuếsuất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên, thuế suấtthuế GTGT đối với hoạt động bơm bê tông và cho thuê xe bơm bê tông thực hiệnnhư sau:

- Đối với bê tông thương phẩm dodoanh nghiệp sản xuất và bán ra áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Trường hợp doanh nghiệp cho thuêxe bơm bê tông bao gồm cả xe, nhiên liệu, người điều khiển trực tiếp bơm rót bêtông; bê tông của bên đi thuê thì được coi là hoạt động vận tải, áp dụng thuếsuất thuế GTGT là 5%.

- Trường hợp chỉ là cho thuê xe bơmbê tông; nhiên liệu và người điều khiển bơm rót bê tông do bên đi thuê thực hiệnthì được coi là hoạt động cho thuê phương tiện vận tải và áp dụng thuế suấtthuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếTP Hồ Chí Minh và Cục thuế TP Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Công ty CP Đại Hải Hà (26 Lô 14B Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN);
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương