BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5348/BGDĐT-NGCBQLCSGD
V/v tổ chức thi thăng hạng giảng viên năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập năm 2016; ngày 15/4/2016 Bộ Nội vụ có Công văn số 1732/BNV-CCVC về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong việc tổ chức thi thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các công việc liên quan tới công tác tổ chức kỳ thi thăng hạng; rà soát, kiểm tra và tổng hợp danh sách giảng viên dự thi thăng hạng gửi Bộ Nội vụ để thẩm định và thống nhất bằng văn bản về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) và giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016.

Ngày 17/9/2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 4325/BNV-CCVC thay thế công văn số 1732/BNV-CCVC ngày 15/4/2016 về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II). Trong đó có nội dung yêu cầu viên chức dự thi: “Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập”. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi và bổ sung Thông tư liên tịch có liên quan tới điều kiện dự thi và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập việc thi thăng hạng giảng viên năm 2016 sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các văn bản giấy tờ liên quan tới việc thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, NGCBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CBQLCSGD
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
THĂNG HẠNG CDNN NĂM 2016