BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 535/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Sở Lao động thương binh và xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 352/LĐTBXH-CSLĐ ngày 07/02/2006 của Quý Sở hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Cách tích trợ cấp thôi việc đối với người lao động có thời gian làm việc ở nhiều doanh nghiệp và trong doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu đã được hướng dẫn tại điểm 3c và 3d Mục III của Thông tư số 31/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

- Thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động, nên thời gian này không có trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động, mà thực hiện theo quy định tại mục II của Thông tư Liên bộ số 448/TT-LB ngày 28/3/1994 của Liên bộ Quốc phòng - Lao động - Thương mại và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với quân nhân xuất ngũ;

- Trường hợp doanh nghiệp cũ đã chấm dứt hoạt động thì khoản trợ cấp thôi việc được hoàn trả từ nguồn Ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tài chính:

- Trường hợp công ty nhà nước chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thì thực hiện như công ty nhà nước và trường hợp công ty nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần, thì thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 36 của nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Đề nghị quý Sở hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐVL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng