BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 535/TCT-CS
V/v miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 15882/CT-TTr2 ngày 02/11/2007 của Cụcthuế thành phố Hà Nội về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối vớitrường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được miễn, giảm thuế TNDN có sử dụnghoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 1.4 và điểm 2 Mục III Phần B Thôngtư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý viphạm pháp luật về thuế quy định xử phạt 10% tính trên số tiền thuế được miễn, giảmcao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế đối với hành vi: sử dụng hoáđơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làmgiảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuếđược miễn, số tiền thuế được giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện,người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hoá đơn chứng minh được lỗi vi phạm hoáđơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủtheo quy định.

Tại điểm 1.3 và điểm 1.9 Mục IV Phần B Thôngtư số 61/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định phạt tiền l lần tính trên số thuếtrốn, số thuế gian lận trốn thuế đối với người nộp thuế có hành vi vi phạm sau:“Sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hoá, dichvụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuếphải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặctăng số tiền thuế được khấu trừ, số thuế được hoàn'' hoặc ''Sử dụnghoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dich vụ muavào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế miễn, số tiềnthuế giảm, số tiền thuế được hoàn, nhưng thực tế không có hàng hoá, dịch vụmua vào”.

Tại điểm 7.2a Mục IV Phần B Thông tư số61/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định trường hợp người nộp thuế theo phươngpháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN bị phát hiện cóhành vi vi phạm như khai sai làm tăng khống chi phí để tăng số lỗ, để giảm lãi;giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các điều kiện để được hưởng miễnthuế TNDN thì nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong thời gian đang đượcưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt về hành vi trốn thuế mà thực hiện xử phạtvi phạm về thủ tục thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp được quy định tại Mục V Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC (nêu trên).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đangtrong thời gian được miễn, giảm thuế TNDN có sử dụng hoá đơn mua hàng hoá, dịchvụ của cơ sở kinh doanh bỏ trốn, các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ trên đều đượcdoanh nghiệp ghi chép, hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán thì Cục thuế căn cứvào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xử phạt về thủ tục thuế theo các quyđịnh trên, xử phạt về hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Nếu doanh nghiệpđang được miễn thuế TNDN thì doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN,nếu doanh nghiệp đang được giảm thuế TNDN thì doanh nghiệp không được hưởng giảmthuế đối với số thuế TNDN qua kiểm tra phát hiện tăng thêm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương