BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
V/v: Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2012-2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:
1. Công tác chuẩn bị cho năm học mới
Chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ/Thành uỷ, HĐND và UBND tỉnh/ thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp và toàn dân tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục tại địa phương với những công việc cụ thể, thiết thực; Ban hành quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013, Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 đối với các cấp học, ngành học của tỉnh. Đồng thời đề xuất các giải pháp chỉ đạo phát triển giáo dục phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương.
Tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành các văn bản quy định và chỉ đạo thực hiện việc quản lý dạy thêm học thêm, quản lý các khoản thu, chi trong nhà trường; chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định, lạm thu dưới mọi hình thức của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học đảm bảo theo yêu cầu của các hoạt động dạy và học; Bố trí đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các trường học; tổ chức tốt công tác đón học sinh đầu cấp; ôn tập phụ đạo cho học sinh học yếu; xây dựng, tổ chức học nội quy nhà trường; tổ chức hoạt động tập thể tuần đầu năm học theo hướng dẫn của Bộ, nhất là ở những lớp đầu cấp học; cung ứng đủ sách giáo khoa, giấy, vở cho học sinh; vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn; thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở"; quan tâm những học sinh là con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật để các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.
Các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng, báo cáo và mời lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh dự khai giảng tại các nhà trường để động viên các thầy cô giáo, các em học sinh, nhất là tại các trường thuộc vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của địa phương trong mọi công việc chuẩn bị cho năm học mới nhằm tạo được sự đồng thuận trong xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng để có sự chỉ đạo, lãnh đạo và sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời.
Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương tổ chức tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ của các cấp học, ngành học và các chủ trương phát triển giáo dục đào tạo năm học 2012-2012 của tỉnh/thành phố; các hoạt động tựu trường, công tác chuẩn bị và tổ chức ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, tình hình Khai giảng năm học 2012-2013 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức học, tập quán triệt nhiệm vụ năm học mới, cam kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, chấp hành Luật An toàn giao thông,…trong giáo viên và học sinh; tổ chức thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ tiết học đầu tiên, ngày học đầu tiên của năm học mới.
2. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013
Lễ khai giảng năm học, gồm cả phần “Lễ” và phần “Hội” nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội. Cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.
Hướng dẫn các nhà trường trang trí khuôn viên sư phạm sạch, đẹp, có khẩu hiệu chào mừng năm học và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới; tùy thuộc vào điều kiện thực tế, phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM tổ chức phần “Lễ” cần trang trọng, phần “Hội” cần tiết kiệm, hiệu quả, với các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn có tác dụng thiết thực đối với giáo dục đạo đức học sinh, tránh hình thức phô trương, không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường; thời gian lễ khai giảng năm học mới không nên kéo dài quá 60 phút.
3. Báo cáo nhanh đầu năm học
Báo cáo nhanh công tác chuẩn bị cho năm học mới và kế hoạch tổ chức khai giảng và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/8/2012 và gửi file theo địa chỉ email: phongtonghop@moet.edu.vn, gồm các nội dung sau:
a) Các văn bản chỉ đạo của địa phương về giáo dục và đào tạo đã được ban hành.
b) Mạng lưới, quy mô giáo dục các cấp học ở địa phương: số lượng trường, lớp, học sinh (thống kê cụ thể ở từng hệ công lập, dân lập).
c) Tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các cấp học; tỷ lệ học sinh tuyển đầu cấp học, đề nghị thống kê cụ thể ở từng hệ công lập, dân lập.
d) Tình hình đội ngũ giáo viên các cấp học cho năm học mới.
e) Tình hình cơ sở vật chất trường lớp, nhà công vụ giáo viên.
f) Tình hình cung ứng sách giáo khoa, thiết bị dạy học.
g) Tình hình tổ chức tựu trường, xây dựng kế hoạch khai giảng năm học.
h) Thống kê học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ hè, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đưa các em trở lại trường, đặc biệt đối với các em ở lứa tuổi phổ cập tiểu học và THCS (thống kê cụ thể ở từng cấp học, hệ công lập, dân lập).
Nhận được Công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, TH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển