BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5352/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bông Sen.

Trả lời công văn số 52/2007/CV-Lotus IMCngày 26/11/2007 của Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bông Sen về chínhsách thuế đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTCngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổchức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinhdoanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Tổ chức nước ngoài,cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhậpphát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thunhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dich vụ khác của cáccá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam”.

Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC Tổng cục Thuế có công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/03/2007 hướngdẫn: “Trường hơp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ đượccung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế tạiViệt Nam”; và liên quan đến nội dung trên Tổng cục Thuế đã có hướngdẫn tại công văn số 3859/TCT-CS ngày 18/09/2007: “Trường hợp tổ chức, cánhân nước ngoài cung cấp dịch vụ môi giới mua, bán hàng hóa, dịch vụ tại nướcngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam là dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tạinước ngoài do đó không thuộc đối thương nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫntại Thông tư 05/2005/TT-BTC ”.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, trườnghợp Công ty TNHH quản lý quỹ và Đầu tư chứng khoán Bông Sen ký Hợp đồng với cáctổ chức, cá nhân nước ngoài làm trung gian, môi giới giới thiệu khách hàng nướcngoài sử dụng dịch vụ của Công ty, các hoạt động môi giới, giới thiệu kháchhàng được thực hiện tại nước ngoài thì dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tạinước ngoài không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN, thuế Thu nhập đốivới người có thu nhập cao tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứngkhoán Bông Sen biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nôi;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương