TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5356/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Những Ngọn Đồi Vina
Địa chỉ: P1726, số 2 Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312717177

Trả lời văn bản không ghi ngày(Cục Thuế nhận ngày 18/06/2014) của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP cóý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

“1. Trừ các khoản chi không đượctrừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứngđủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinhliên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn muahàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồmthuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...”.

Trường hợp của Công ty theo trìnhbày có phát sinh chi phí thuê nhà làm văn phòng cho sáng lập viên ở trước khithành lập doanh nghiệp (không phải là chi phí liên quan đến việc thành lậpdoanh nghiệp) thì khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận
- Như trên;
- KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
1952- 152770/Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga