B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5356/TCHQ-TXNK
V/v xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3927/HQHP-TXNK ngày 29/5/2015 của Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng (kèm hồ sơ) vềviệc đề nghị xóa nợ thuế của Công ty cổ phầndu lịch dịch vụ, thương mại Phú Thọ, số tiền 200.549.332 đồng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Biên bản bàn giao (kèm chi tiết thuế phải nộp được tínhvào giá trị doanh nghiệp bàn giao cho công ty c phần), giữa Công ty Du lịch dịch vụ xuất nhập khu Phú Thọ (DNNN) cho Công ty cổ phần thì số tiền thuế200.549.332 đồng đã được bàn giao cho Công ty c phần Du lịch dịch vụ Thương mại Phú Thọ. Do đó, trường hợp của Công ty cổ phần du lịch dịch vụ,thương mại Phú Thọ không thuộc đối tượng xóa nợ tiềnthuế.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện các biệnpháp đôn đốc, cưỡng chế để Công ty cổ phần dulịch dịch vụ, thương mại Phú Thọ nộp đủ tin thuế, tiền chậm nộp vào ngân sáchnhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
-
Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang