BTÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5357/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Phú Long Hải.
(Đ/c: s 3 đường Hữu Nghị, phường Trần Phú,thành phố Móng Cái, tnh Qung Ninh)

Trả lời côngvăn số 05/PLH-CV ngày 13/5/2015 của Công ty Cổ phần Thương mại xut nhập khẩu Phú Long Hải đề nghị xácnhận cho doanh nghiệp đã có hoạt độngxuất nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan xác nhận Công ty Cổ phần Thương mại xuấtnhập khẩu Phú Long Hải (đitên từ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Duy Đạt), mã số doanh nghiệp5701653207, địa chỉ trụ schính tại số 3 đường Hữu Nghị, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có hoạt động nhập kho ngoại quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty đưcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Cục XNK - Bộ Công Thương (để p/hợp);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải