BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/BKHĐT-PTDN
V/v báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thông tấn Xã Việt Nam, Đài
Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Ủ
y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loạidoanh nghiệp nhà nước, trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồngthành viên tập đoàn kinh tế,Tổng công tynhà nước báo cáo tình hình, kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trong phạm viphụ trách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Căn cứquy định trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềnghị Quý cơ quan báo cáo các nội dung sau:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và sắp xếp, tái cơ cấu DNNN do mìnhquản lý trong năm 2014; kế hoạch năm 2015 (Cung cấp số liệu theo 02 Biu đính kèm).

- Đánh giá công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN năm 2014 và kế hoạch năm 2015.Dự kiến mức độ hoàn thành về sắp xếp DNNN trong giai đoạn 2011-2015 theo Phươngán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CụcPhát triển doanh nghiệp) trước ngày 06/03/2015,đồng thời gửi bản mềm (softcopy)theo địa chỉ email: [email protected] (liên hệ: chị Trần Thanh Hương-CụcPhát triển doanh nghiệp; điện thoại: 080 43507).

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm mẫu biểu báo cáo);
- VPCP (để biết);
- Lưu: VT, Cục PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông


Biểu 01

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2014 - K HOẠCH 2015

TT

Tên công ty

Vốn chủ sở hữu (tỷ đng)

Doanh thu (tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

Nộp ngân sách (tỷ đồng)

Tổng nợ phải trả (tỷ đồng)

Lỗ lũy kế (t đồng)

Giá trị công ích (tỷ đồng)

Tình hình thoái vốn

KH 2014

TH 2014

KH 2015

KH 2014

TH 2014

KH 2015

KH 2014

TH 2014

KH 2015

KH 2014

TH 2014

KH 2015

KH 2014

TH 2014

KH 2015

KH 2014

TH 2014

KH 2015

Tng GT theo mệnh giá/sổ sách (tỷ đồng)

Tổng GT vốn thoái (tỷ đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Giải thích:

Đối tượng báo cáo Biu 01:

- Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và tổ hợp công tymẹ-công ty con: hoạt động theo hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nướcnm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, công tyTNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trong đó, số liệu tại cột (3), (4), (5), (6), (7) gồm: Số liệu của Công ty mẹ và Số liệu hợp nhất của cả tổ hợp.

- Các công ty độc lập trực thuộc Bộ, y ban nhân dân cấp tỉnh: hoạt động theo hình thức công tyTNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trởlên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Biu 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẮP XP, ĐI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2014

TT

Tên doanh nghiệp

Giữ nguyên

Thoái vốn

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo năm 2014

Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn

KH năm 2015

Ghi chú

CPH

Các hình thức khác

Hoàn thành trong năm X

Chưa hoàn thành

Thành lập Ban chỉ đạo

Đang xác định giá trị DN

Quyết định công bố giá trị DN

Quyết định phê duyệt phương án

Đã IPO

Đại hội đồng cổ đông lần 1

Tên hình thức

Đã có quyết định phê duyệt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

I

Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ- con (cấp 1)

1

Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)

2

Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)

3

Các công ty liên kết (cấp 2)

II

Các Công ty TNHH MTV do NN làm chủ sở hữu

III

Các công ty có vốn góp của Nhà nước

Giải thích:

(1) Tên Công ty: Tên gọicủa doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Từ (2) đến (10) và (12): Đ nghị tích dấu nhân không viết hoa (x) vào các ô tương ứng

(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:

- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Giải thể;

- Phá sản;

- Sáp nhập;

- Hợp nhất;

- Giao;

- Bán;

- Chuyển cơ quan quản lý;

- Thoái vốn;

- Các hình thức khác (ghi cụ thể).

(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: đnghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thựchiện các biện pháp nêu tại cột 4. Trong trường hợp chưa dự kiến được t lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốnđiều lệ...

(14): Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:

- Giữ nguyên công ty TNHH một thành viên;

- C phần hóa từ 50% vốn điều l trở lên;

- Cổ phn hóa dưới 50% vốn điều lệ;

- Chuyn thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;

- Giải thể;

- Phá sản;

- Sáp nhập;

- Hợp nhất;

- Giao;

- Bán;

- Chuyển cơ quan quản lý;

- Thoái vốn;

- Các hình thức khác (ghi cụ thể).