CHÍNH PHỦ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/CP-CN
V/v cho phép mua tàu chở dầu thô xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Công nghiệp,
- Cục Hàng hải Việt Nam,
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam(công văn số 213/HĐQT ngày 7 tháng 3 năm 2001), ý kiến thẩm định của Bộ Giaothông Vận tải (công văn số 857GTVT ngày 22 tháng 3 năm 2001), ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 2313 BKH/CSHT ngày 16 tháng 4 năm 2001), Bộ Tàichính (công văn số 3796/TC-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2001), Bộ Khoa học Công nghệvà Môi trường (công văn số 934/BKHCNMT-CN ngày 10 tháng 4 năm 2001), Ngân hàngNhà nước Việt Nam (công văn số 346/NHNN-QHQT ngay 16 tháng 4 năm 2001), Quỹ Hỗtrợ phát triển (công văn số 577/HTPT-TDTW ngày 13 tháng 4 năm 2001) về việc phêduyệt chủ trương đầu tư (mua từ nước ngoài) tàu chở dầu thô xuất khẩu loại cótrọng tải 100.000 tấn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt phương án mua 01 tàu chở dầu thôxuất khẩu với các thông số chủ yếu như sau:

+ Loại tàu chở dầu thô và dầu sản phẩm.

+ Trọng tải khoảng 100.000 DWT.

+ Nơi đóng: Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

+ Tuổi tàu không quá 14 năm.

+ Các đặc tính kỹ thuật phù hợp với công ướcquốc tế và quy định hiện hành.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chịu tráchnhiệm xem xét, quyết định việc mua tàu cụ thể theo đúng các quy định hiện hành.

3. Về nguyên tắc, đồng ý việc sử dụng khoản vốngiải ngân đợt I của khoản vay “Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước vàquản lý điều hành công ty” do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ để muatàu. Phần vốn còn thiếu, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay từ các ngân hàngthương mại quốc doanh.

4. Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí ViệtNam chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty thương mại dầu khí (PETECHIM) tăng tỷ lệdầu thô xuất khẩu được vận chuyển bằng tàu của Việt Nam đạt tỷ lệ 30% nhằm tăngnguồn hàng vận chuyển cho đội tàu trong nước./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng