BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hoàn lại số tiền thuế bị truy thu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam;
(Địa chỉ: Xã Nhựt Chánh - Huyện Bến Lức - tỉnh Long An)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 60/GF /2014 ngày 17/4/2014 của Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam xin hoàn lại số tiền thuế bị truy thu đối với mặt hàng ORO GLO DRY - Phụ gia bổ sung chất tạo màu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 21/01/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 994/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; theo đó: Từ ngày 10/8/2012 trở về trước, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được áp mã HS theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ ngày 10/8/2012 trở đi, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với thực tế hàng hóa do Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam nhập khẩu để xác định mã số HS, mức thuế suất và xử lý số tiền thuế bị truy thu theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường