BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5361/BTC-TCT
V/v: hướng dẫn về hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Bộ Tài chính nhận được công văn củamột số doanh nghiệp và Cục thuế đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việclập hoá đơn, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoáxuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với các tồn tại trênnhư sau:

1. Trường hợp bên bán lập hoá đơnbán hàng sau khi hàng hoá đã được giao cho bên mua và đã xuất khẩu:

Tại Điểm 1.1 và Điểm 1.2, Mục VI,Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in,phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:

"Tổ chức, cá nhân khi bán,trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho kháchhàng"

"Hoá đơn phải được lập ngaykhi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định"

- Các doanh nghiệp khi cung cấp hànghoá cho doanh nghiệp để xuất khẩu nhưng lập hoá đơn sau khi hàng hoá đã xuấtkhẩu thì bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên dovi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ mặc dù các doanh nghiệp đã kê khai nộp thuếđối với số hàng hoá đã bán cho doanh nghiệp mua và đã xuất khẩu. Nếu hoá đơnđược lập sau khi đã kết thúc năm tài chính thì các doanh nghiệp (bao gồm cả bênbán và bên mua để xuất khẩu) phải thực hiện việc kê khai, bổ sung, điều chỉnhlại thuế GTGT và thuế TNDN theo đúng thời điểm năm thực tế phát sinh.

- Các doanh nghiệp mua hàng hoá đểxuất khẩu được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơnmua hàng hoá được lập sau khi đã xuất khẩu. Doanh nghiệp phải cam kết hoàn toànchịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua bán hàng hoá nêu trên, đồng thờibị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêutrên do chưa thực hiện đúng quy định về hoá đơn, chứng từ.

2. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩuhàng hoá không lập hoá đơn GTGT hoặc lập sau thời điểm hàng hoá đã xuất khẩu:

Tại Khoản d, Điểm 1, Mục III, PhầnB, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế giá trị gia tăng quy định hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ,hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện và thủ tục sau:Hợp đồng bánhàng hoá cho tổ chức cá nhân nước ngoài (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩulà hợp đồng uỷ thác xuất khẩu); Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhậncủa cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hoá xuất khẩu phải thanh toán qua ngânhàng; Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ cho nước ngoài.

Các cơ sở kinh doanh xuất khẩu hànghoá nhưng không lập hoá đơn GTGT (do khách hàng nước ngoài không yêu cầu) hoặccó lập nhưng sau thời điểm mở tờ khai và hàng hoá thực tế đã xuất nhưng vẫn đảmbảo các điều kiện còn lại như Hợp đồng, Tờ khai hải quan, thanh toán qua ngânhàng theo quy định tại Điểm 1.2.d, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTCnêu trên, đồng thời các cơ sở kinh doanh có hạch toán đầy đủ doanh thu bán hàngtrên sổ sách kế toán thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với số hànghoá trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn chứng từ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

3. Cục thuế có trách nhiệm hướngdẫn các doanh nghiệp thực hiện việc xuất hoá đơn theo đúng hướng dẫn tại Thông tưsố 120/2002/TT-BTC nêu trên và thông báo cho các doanh nghiệp biết các trườnghợp vi phạm về hoá đơn như nêu trên sau ngày hướng dẫn tại công văn này sẽ bịxử phạt và không được sử dụng để kê khai khấu trừ thuế cũng như áp dụng thuếsuất thuế GTGT 0%.

Bộ Tài chính thông báo để các Cụcthuế biết và hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện, trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để được hướngdẫn kịp thời.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung