B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5361/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trảlời công văn số 539/HQTH-BC ngày 11/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đề nghịchấp nhận việc nộp bổ sung C/O mẫu E đối với lô hàng nhập khẩu thép chứa nguyên tố Bo thuộc tờ khai 27/NKD01 ngày 15/1/2013, tờ khai số 206/NKD01 ngày 26/3/2013 của Công ty TNHH Dây lưới thép Quang Toàn Nam Địnhvà tờ khai số 288/NKD01 ngày 23/4/2013 của Công ty TNHH Phú Hải; trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính ngày04/6/2015 về việc nộp bổ sung C/O mẫu E đối với lô hàng thép chứa nguyên tố Bo nhập khẩu, Tổng cục Hải quancó ý kiếnnhư sau:

Liên quan đến các lô hàng nhập khẩu thép chứa nguyên tố Bo:yêu cầu Cục Hảiquan tỉnh Thanh Hóa thựchiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công vănsố 1493/BTC-TCHQ ngày 29/1/2013 và công văn số 10017/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2014 củaTổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Dây lưới thép Quang Toàn Nam Định (để biết);
(Đ/c:
Đường N5, KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định)
-
Công ty TNHH Phú Hải (để biết);
(Đ/c: Lô A8; KCN Hòa Xá, Tỉnh Nam Định)
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh