BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5362/BHXH-TT
V/v tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 07/10/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Namban hành công văn số: 3789/BHXH-CSXH về việc mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứngnhận nghỉ việc hưởng BHXH. Ngày 02/12/2014, BHXH Việt Nam ban hành Quyết địnhsố: 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và Quyết địnhsố: 1314/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. Để triển khai cóhiệu quả và đồng bộ về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởngBHXH theo quy định và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, BHXH Việt Nam yêu cầu cácđơn vị: Báo BHXH, Tạp chí BHXH và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Trang tin điện tử BHXHViệt Nam đăng tải đầy đủ các văn bản quy định của BHXH Việt Nam: Các quyết địnhvề việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, mẫu thẻ BHYT; hướng dẫn về mẫu, in,cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới (gồm cả cácbiểu mẫu đính kèm) để cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành cũng như ngườilao động, người sử dụng lao động và các cơ sở y tế biết tới để thực hiện.

- Thường xuyên có các bài viết tuyên truyền về côngtác triển khai thực hiện cấp và sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việchưởng BHXH theo mẫu mới.

- Giới thiệu những điểm mới, ưu điểm của thẻ BHYTvà Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới so với trước đây (về quảnlý, thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chống lạm dụng...) tới đôngđảo người lao động, người sử dụng lao động và các cơ sở y tế.

- Các bài viết phản ánh về tình trạng lạm dụng thẻBHYT, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để trục lợi quỹ BHXH, BHYT của cáccá nhân, đơn vị (các phát hiện trong quá trình thực hiện, kinh nghiệm để pháthiện xác định các trường hợp làm giả, cấp khống thẻ BHYT và Giấy chứng nhậnnghỉ việc hưởng BHXH...).

2. BHXH các tỉnh tổ chức đẩy mạnh các hoạt độngtuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc sử dụng thẻ BHYTvà Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới:

- Niêm yết công khai mẫu thẻ BHYT và Giấy chứngnhận nghỉ việc hưởng BHXH tại trụ sở các cơ quan BHXH tỉnh, quận, huyện đểngười lao động, các đại lý thu BHYT của nhóm đối tượng tự đóng, đặc biệt là cáccơ sở y tế biết đến và triển khai thực hiện.

- Phối hợp với đơn vị quản lý người tham gia BHYTvà cơ sở khám chữa bệnh BHYT thông báo kế hoạch đổi thẻ BHYT theo mẫu mới vàđảm bảo đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT từ thời điểm01/01/2015 theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT(trong thời gian chờ đổi thẻ).

- Đăng tải đầy đủ các quyết định của BHXH Việt Namvề việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, mẫu thẻ BHYT và Công văn của BHXHViệt Nam hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởngBHXH theo mẫu mới, các bài viết tuyên truyền về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấychứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên website của đơn vị.

- Gửi thông báo về mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việchưởng BHXH theo mẫu mới tới các cơ sở y tế (có thẩm quyền theo quy định củapháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) ghi và cấp cho người lao độngtham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về việc sửdụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới vào các hoạtđộng tuyên truyền, tập huấn tại địa phương.

Yêu cầu các đơn vị: Báo BHXH, Tạp chí BHXH và BHXHcác tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện côngtác tuyên truyền về việc sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởngBHXH đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịpthời về BHXH Việt Nam qua Ban Tuyên truyền để được hướng dẫn chi tiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: CSXH, Thu CSYT, Sổ - Thẻ;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương