B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 5363/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 738/HQĐT-NV ngày 29/5/2015 về việc nêu tạitrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Luật Hải quan năm 2014, tại khoản 14 Điều 4 Giải thích từ ngữ quy định Người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hóa; chủphương tiện vận tải; người điềukhiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủhàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp căn cứ quyđịnh tại khoản 14 Điều 4 Luật Hảiquan năm 2014 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 42/2015/TT-BTC để thực hiện.

Tng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tnhĐồng Tháp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục HQ các tnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh