TNG CỤC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53632/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bà Vũ Thị Minh Huệ
(
Địa chỉ nhậncông văn: Số 37 đường 70, t dân ph Ngọc Đại, Phường Đại M, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2015 CN ngày 20/7/2015 của Bà Vũ Thị Minh Huệ hỏi về chính sách thuếTNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhậpcá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Căn cứ khoản 7, Điều 1Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính(có hiệulực thi hành từ ngày 01/9/2014) sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số111/ 2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013, Thông tưsố 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư s 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 vàThông tư s 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định sửa đổi,bổ sung Thông tư s156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủacủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghịđịnh số 83/2013/NĐ -CPngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC nhưsau:

a) B sung khoản 1 Điều 22 như sau:

1. Nguyên tắc khai thuế.

Hộ gia đình, cá nhân có tài sn cho thuê thuộc đi tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuếmôn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng sốtiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đng trở xuống hoặc tổng s tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đng trở xung thì không phải khai, nộp thuếGTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này””

- Căn cứ Thông tư s 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuếgiá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt độngkinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sungvề thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếsố 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định về thuế

+ Tại Điều 4 quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhâncho thuê tàisản:

“Điu 4. Phương pháp tính thuế đi với cá nhân cho thuê tài sản

1. Nguyên tắc áp dụng

b) Đi với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đng/năm tr xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị giatăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đng cho thuê tài sn.”

Căn cứ quy định trên, Bà Vũ Thị Minh Huệ có thu nhập từ tiềnlương, tiền công và thu nhập từ cho thuê tài sản thì từ ngày 01/9/2014 trường hợptổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sảntừ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì Bàkhông phải tính nộp thuế TNCN đối với tài sản cho thuê.

Khi quyết toán thuế TNCN, trường hợp Bà Vũ Thị Minh Huệ thuộcđối tượng quyết toán thuế TNCN theo quy định thì Bà không phải cộng thu nhập từcho thuê tài sản (có tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đng từ 100 triệu đồng/năm trở xuống) với thu nhập từ tiềnlương tiền công để quyết toán thuếTNCN.

Cục thuế TP Hà Nội tr lời để Bà Vũ Thị Minh Huệ được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Nam Từ Liêm;

- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2) (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn