TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53635/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng08 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phầncông thương Việt nam.(Địa chỉ:108 Trần Hưng Đạo, Q. HoànKiếm, TP. Hà Nội.MST: 0100111948)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 8345/TGĐ-NHCT11 ngày 20/07/2015 của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việtnam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư s78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bsung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp đượctrừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóađơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giátrị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt.

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp chongười lao động như: chiđám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi h trợ bổsung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi h trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai,địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khenthưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi h trợ chi phí đi lại ngày l, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo him sức khỏe, bảo him tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo him nhân thọ cho người lao động hướngdn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dn tại đim 2.11 Điu này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 thánglương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiệntrong năm tính thuế của doanh nghiệp đượcxác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế,thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) sốtháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện tổng s tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộph sơ quyết toán theo quy định(không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ngân hàng chicác khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động bằng tiền mặt nếu đápứng được quy địnhtại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của BộTài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2.30 Điều 6 Thông tư số78/2014/TT-BTC nêutrên thì được hạch toán vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn