TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 53636/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Daiichi JitsugyoViệt Nam
(Địa chỉ: P201, tầng 2, tòa nhà V,649 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội)
MST: 0106188591

Trả lời công văn số DJKV/20150701ngày 17/7/2015 của Công ty TNHH Daiichi Jitsugyo Việt Nam(gọi tắt là Công ty mẹ) về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Điều 14 quy định nguyên tắckhấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

+ Tại khoản 1 Điều 15 quy định điềukiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

1.hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp củahàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuếgiá trị gia tăng khâu nhập khu hoặc chứng từ nộpthuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổchức nước ngoài không có tư cách pháp nhânViệt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc cóthu nhập phát sinh tại Việt Nam.

…”

- Căn cứ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“Trách nhiệm của người khai hảiquan, người nộp thuế trong việc khai hải quan và sử dụng hàng hóa theo mục đích kê khai

Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai và các chứng từ phải nộp,phải xuất trình theo quy định của pháp luật, các yếutm căn cứ tính thuế hoặc miễn thuế, xét min thuế, xét giảm thuế, xét hoàn thuế, không thu thuế xuất khu, thuế nhập khu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường (trừ việc kê khai thuếsuất, s tiền thuế phải nộp đi với hàng hóa thuộc đối tượng không chịuthuế)”

- Căn cứ Phụ lục I hướng dẫn cách ghicác tiêu thức trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu):

“Tiêu thức ô số 3: Người ủythác/người được ủy quyền: Người khai hải quan ghitên đy đủ, địa chỉ, sđiện thoại, s fax và mã s thuế của thương nhân ủy thác cho người nhập khẩu hoặc tên đy đủ, địa chỉ, số điện thoại, s Fax và mãsố thuế của người được ủy quyền khai hải quan;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Côngty có phát sinh hoạt động nhập khẩu hàng hóa nhưng ủyquyền cho Chi nhánh làm thủ tục nhập hàng, mở tờ khai hải quan thì:

+ Công ty được kê khai khấu trừ thuếGTGT hàng nhập khẩu nêu trên nếu đáp ứng đủ điều kiện quyđịnh tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Chi nhánh được ủy quyền làm thủ tụcnhập hàng, mở tờ khai hải quan có trách nhiệm kê khai theo hướng dẫn tại khoản7 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính.Tại chỉ tiêu ô số 3 Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, Chi nhánh ghi tên đầy đủ,địa chỉ, số điện thoại, số Fax và mã số thuế của người được ủy quyền khai hảiquan theo đúng quy địnhtại Phụ lục I banhành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC của B Tài chính.

+ Trường hợp vướng mắc cụ thể, đềnghị Công ty liên hệ Phòng kiểm tra thuế số 1 đđược hướngdẫn chi tiết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công tyTNHH Daiichi Jitsugyo Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn