TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53638/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Everpia ViệtNam
(Địa chỉ: DươngXá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam)
MST:0101402121

Trả lời công văn số 1307/2015/KT /EPVN-CV ngày 13/7/2015 của Công ty cổphần Everpia Việt Nam về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005,quy định:

+ Tại Điều 138 quy định về chuyển nhượng quyền sở hữucông nghiệp.

+ Tại Điều 141 quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

+ Tại Điều 143 quy định về các dạng hợp đồng sử dụngđối tượng sở hữu công nghiệp.

- Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 đã được Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóaXII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/06/2009sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định đốitượng quyền sở hữu trí tuệ.

- Căn cứ khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, quy định thuế suất 5%:

“15. Dịch vụ khoa học và công nghệ các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật choviệc nghiên cứu khoa học và phát triển côngnghệ; các hoạt động liênquan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, antoàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn,đào tạo, bồi dưỡng, phbiến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các nh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa họcvà công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụgiải trí trên Internet.”

Căn cứ quy định trên và hồ sơ đơn vị cung cấp thì:

Trường hợp Công ty cổ phần Everpia Việt Nam có ký hợp đồng với Công ty TNHH Matsushita Greatwall Corpoation PTE về việc cấp giấyphép độc quyền được sản xuất, bán và phân phối các sản phẩm đệm Stylemaster thuộchoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “đệm Stylemaster” (không phải là hoạtđộng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ).Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nêu trên thuộc hoạt động liên quan đếnsở hữu trí tuệ áp dụng thuế suất thuếGTGT 5% theo quy định tại khoản 15 Điều10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần EverpiaViệt Nam được biếtvà thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn