BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5364/BGTVT-KHCN
V/v: Hồ sơ tuyển chọn thực hiện đề tài thuộc chương trình phối hợp với Bộ KH&CN năm 2012.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
- Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;
- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT;
- Các trường: Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ GTVT; Cao đẳng nghề GTVT TW 1, Cao đẳng nghề Đường sắt;

Thực hiện kế hoạch KHCN thuộcChương trình phối hợp với Bộ KH&CN về lĩnh vực an toàn giao thông và phòngchống sụt trượt năm 2012. Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan đơn vị danh mục cácđề tài KHCN (Danh mục kèm theo) sẽ triển khai thực hiện trong năm 2012 để cáccơ quan đơn vị làm hồ sơ tham gia tuyển chọn cơ quan chủ trì thực hiện (theoquy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày31/10/2007).

Đề nghị các cơ quan đơn vị khẩntrương hoàn thành hồ sơ tuyển chọn cơ quan chủ trì các đề tài KHCN nêu trên vàgửi về Vụ KHCN trước ngày 20/7/2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng trên website Bộ GTVT)
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
Hoàng Hà

Chú ý: Trên bìa “Thuyếtminh đề tài nghiên cứu khoa học”, đề nghị ghi: “Đề tài thuộc Chươngtrình phối hợp với Bộ KH&CN về lĩnh vực an toàn giao thông và phòng chốngsụt trượt năm 2012”

DANH MỤC

ĐỀTÀI KHCN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI BỘ KH&CN VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN GIAOTHÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỤT TRƯỢT NĂM 2012

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện (tháng)

Dự tính kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

1

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị cảnh báo nồng độ cồn cao quá mức cho phép trong buồng lái xe ô tô

12

250

2

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt thử nghiệm hệ thống thiết bị tự động phát hiện, cảnh báo ùn tắc và chỉ dẫn phân luồng ô tô

24

1.200

3

Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với ghi đường lồng cự ly 1000mm/1435mm bảo đảm an toàn chạy tàu đường sắt bằng phương pháp quan trắc, thử nghiệm.

12

1.000

4

Nghiên cứu tâm sinh lý người điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong đào tạo lái xe, tổ chức giao thông và xây dựng văn hóa giao thông

12

400