TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53640/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 699/PC-TCT ngày02/7/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của các độc giả trênCổng thông tin điện tử - Bộ Tàichính, trong đó có độc giả Hoàng Nhung (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về cáchghi số tiền trên hóa đơn. Cục thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 13, Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháplệnh ngoại hi số 06/2013/UBTVQH13 ngày18/3/2013, quy định:

13. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh th Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết; quảng cáo,báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, ngườikhông cư trú không được thực hiện bng ngoại hi, trừ các trường hợp được phép theoquy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.””

- Căn cứ Điều 5 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửađổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối như sau:

Điều5. Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và cácnguồn thu vãng lai khác

1. Người cư trú có nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩuhàng hóa, dịch vụ hoặc từ các nguồn thu vãng lai khác ở nước ngoài phải chuyn vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổchức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồnghoặc các chứng từ thanh toán, trừ một số trường hợp được Ngân hàng Nhà nước ViệtNam xem xét cho phép giữ lại một phần hoặc toàn bộ nguồn thu ngoại tệ ở nước ngoài...

-Căn cứ Điểm e, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:

e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theoquy định của pháp luật, tng s tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ,phn chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệvới đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng ViệtNam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Namcông bố tỷ giá.

ng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trườnghợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

+ Tại khoản 4 Điều 2 hướng dẫn về tỷ giá, cụ thể:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phígiá tính thuế bằng ngoại tệ thì phảiquy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướngdẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàngthương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Các trường hợp cụ th khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tưs200/2014/TT-BTC ngày 22tháng 12 năm 2014.”

+ Tại khoản 4 Điều 4 hướng dẫn hiệu lực thi hành nhưsau:

“4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từhàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

- Thông tư s 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định s 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghịđịnh s 113/2011/NĐ-CP ngày08/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành LuậtThuế giá trị gia tăng và Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một s điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế; Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Quản thuế vàNghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 11 9/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thôngtư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư s 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tụchành chính về thuế.”

- Căn cứ Thông báo số 123/TB-TCT ngày 10/4/2015 của Tổng cục Thuế về kếtquả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướngdẫn Độc giả như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2015, trường hp Công ty của Độc giả được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định tạiPháp lệnh ngoại hối và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khi lập hóa đơn, Công ty ghi tổng số tiền thanhtoán bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt và tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá mua vào của Ngân hàngthương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty của Độc giả liên hệ với cơ quan thuếquản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chínhbiết và hướng dẫn độc giả thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo)
;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn