TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53642/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hokuyo Precision Việt Nam
(Địa chỉ: Lô42-4 Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội)
MST:2500242226

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số2015- 002/CV-HPV ngày 22/07/2015 của Công ty TNHH Hokuyo Precision Việt Nam (sauđây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhvề thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2015):

+ Tại khoản 4 Điều 2 hướng dẫn về tỷ giá:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệthì phải quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Namtheo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12năm 2014 hưng dn về chế độ kế toán doanh nghiệp nhưsau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giámua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàngthương mại nơi người nộp thuế mởtài khoản tại thời điểmphát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

-Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của BộTài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

+ Tại khoản 4 Điều 4 hướng dẫn hiệu lực thi hành:

“4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóađơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷgiá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

- Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày16/3/2009 và Nghị định s 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật Thuế giátrị gia tăng và Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành mt số điều Luật Thuế giá trịgia tăng

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chínhhướng dn thi hành một số điều của Luật Quản thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Quản lý thuế và Nghịđịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chínhsửa đổi, bsung một số điều của Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chínhđể cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị đnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại tiết e khoản 2 Điều 16 hướng dẫn về đồng tiềnghi trên hóa đơn:

“Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệvới đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liênngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời đim lập hóa đơn.”

+ Tại Điều 20 hướng dẫn xử lý đối vi hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý đi với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạchchéo các liên và u giữ s hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưagiao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, ngườibán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mualập biên bản thu hi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biênbản thu hồi hóa đơn phải th hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo cácliên, lưu giữ số hóa đơn lập sai vàlập li hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giaohàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán vàngười mua phải lập biên bản hoặc có thỏathuận bằng văn bản ghi rõsai sót; đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị giatăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điu chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh smua, bán, thuế đầu ra, đuvào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hưng dẫn xử đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thểthực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp từ ngày 27/02/2015,doanh nghiệp vẫn ghi tỷ giá trên hóa đơn theo tỷ giá liên ngân hàng do NHNN ViệtNam công bố tại thời điểm lập hóa đơn thì doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnhhóa đơn theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH HokuyoPrecision Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn