TNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53643/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Tổng Công ty chè Việt Nam -Công ty TNHH Một thành viên
(Đ/c: S 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn,quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội)
MST:0100103915

Trả lời công văn số 298/CV-KTTC ngày 29/7/2015 của TổngCông ty chè Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên hỏi về chính sách thuế, Cụcthuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b.4 Khoản 3 Điều 16 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về điều kiệnkhấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hưng dẫn Điều 17 Thông tư này) để đượckhấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầuvào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều15 Thông tư này, cụ thể như sau:

…3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

...b) Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngânhàng:

...b.4) Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu bên thứ 3là tổ chức ở Việt Nam thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiềnphía nước ngoài phải thanh toán cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu và việc yêu cầuthanh toán trừ công nợ nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu(phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điềuchỉnh hợp đồng- nếu có) và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuấtkhẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của bên thứ 3, đồng thời bên xuất khẩuphải xuất trình bản đichiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ 3.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng Công ty chè Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên xuất khẩu chè ra nướcngoài (bên xuất khẩu), phía nước ngoài yêu cầu bên thứ 3 là tổ chức ở Việt Namthanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng việcthực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán chobên xuất khẩu, nếu việc yêu cầu thanh toán bù trừ công nợ nêu trên có quy địnhtrong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hp đồng- nếu có), có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhậnđược từ tài khoản của bênthứ 3, có bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ3 thì hình thức thanh toán nàycũng được coi là thanh toán qua ngân hàng để xem xétkhấu trừ, hoàn thuế GTGT đối vớihàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Tiết b.4Khoản 3 Điều 16 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013ca Bộ Tàichính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty chè ViệtNam - Công tyTNHH Một thành viên được biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 5;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn