TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53649/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng08 năm 2015

Kínhgửi:Công ty CP Thiết bị Thắng Lợi
(Đ/c: số 6 Hòa Mã - Phường Phạm Đình Hổ - Q Hai BàTrưng - Hà Nội)
MST:0100516510

Trả lời công văn số 020701/CVTL-2015 ngày 02/07/2015 của Côngty CP Thiết bị Thắng Lợi (sau đây gọi Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện, nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinhdoanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại khoản 2, khoản 3 mục II phần A quy định về đốitượng không áp dụng:

“2. T chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèmtheo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi tráchnhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nướcngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từcửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam.

- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi tráchnhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đếnhàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửakhẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhậnhàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụđược cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.”

+ Tại tiết 1.2 khoản 1 mục I phần B quy định về đốitượng chịu thuế GTGT:

1.2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (kể cả các vùnglãnh hải Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam mà theo luậtpháp Việt Nam và phù hợp với luật pháp quc tế, Việt Nam có chủ quyền đi với việc thăm dò và khai thác tàinguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòng đất dướiđáy biển và khối nước ở trên); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịchvụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụkhácđi kèm với việc cung cấphàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấpcác dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phầngiá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này.Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.”

+ Tại tiết 2.2 khoản 2 mục I phần B quy định về đốitượng chịu thuế TNDN:

“2.2. Trường hợp hàng hóađược cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhậnhàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (kể cả các vùnglãnh hải Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam mà theo luật phápViệt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam có chủ quyền đi với việc thăm dò và khai thác tàinguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khối nước ở trên); hoặcviệc cung cấp hàng hóacó kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt; chạy thử; bảo hành, bảo dưỡng;thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụnêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóathì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.”

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đi với tổ chức, cá nhân nước ngoàikinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại khoản 2 Điều 4 Chương I quy định về đối tượngkhông áp dụng:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho t chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thựckiện tại Việt Nam dưới các hình thc:

- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; ngườimua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi roliên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam.

- Giao hàng tại cửa khu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi roliên quan đến hàng hóa cho đến điểm giaohàng tại cửa khẩu Việt Nam; ngườimua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhậnhàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụđược cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam”

+ Tại khoản 2 Điều 6 Mục 1 Chương II quy định về đốitượng chịu thuế GTGT:

“2. Trường hợp hàng hóađược cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam; hoặc việc cungcấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng,thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa,kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giátrị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóachỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩutheo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đi tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫntại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợpdịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.”

+ Tại khoản 2 Điều 7 Mục 1 Chương II quy định về thunhập chịu thuế TNDN:

“2. Trường hợp hàng hóađược cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóanằm trong lãnh th Việt Nam; hoặc việc cung cấp hànghóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử; bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm vớiviệc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trườnghợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị củahợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài,Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 hướngdẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinhdoanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại khoản 2 Điều 2 chương I quy định về đối tượngkhông áp dụng:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho t chức, cá nhân Việt Nam không kèmtheo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi tráchnhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng vàgiao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyênchở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tạicửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi tráchnhiệm, chi phí rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam;người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí,rủi ro liên quan đếnviệc nhận hàng, chuyên chởhàng từ cửa khẩu ViệtNam (k cả trường hợp giao hàng tạicửa khẩu Việt Namcó kèm điều khoản bảo hànhlà trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).”

+ Tại khoản 2 Điều 6 Mục 1 Chương II quy định về đốitượng chịu thuế GTGT:

2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóanằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 ChươngI); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạythử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (baogồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấpcác dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hànghóa thì giá trị hàng hóach phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giátrị dịch vụ thuộc đốitượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng khôngtách riêng được giá trịhàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.”

+ Tại khoản 2 Điều 7 Mục 1 Chương II quy định về đốitượng chịu thuế TNDN:

“2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức:điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh th Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 ChươngI); hoặc việc cung cấp hànghóa có kèm theo một s dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như dịchvụ quảng cáo tiếp thị (marketing), hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ saubán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịchvụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèmtheo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị củahợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN củaNhà thầu nước ngoài, Nhà thầuphụ nước ngoài toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.”

+ Tại Điều 17 chương III quy định về hiệu lực thihành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014,thay thế Thông tư s60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuếáp dụng đi với t chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại ViệtNam.

2. Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuếGTGT, thuế TNDN tiếp tụcthực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng.”

Căn cứ các quy định trên, theo nội dung trình bày của Công ty tại Công văn số020701/CVTL-2015 và hồ sơ kèm theothì năm 2012, 2013, 2014, Công ty ký hợp đồng mua hàng của đối tác nước ngoàitheo điều khoản giao hàng FOB/CIF/CPT có kèm điều khoản bảo hành, trong thờigian bảo hành khi phát sinh các lỗi, hỏng thì Công ty chuyển sang nước ngoài để bảo hành miễn phí, việc bảo hànhkhông diễn ra tại Việt Nam thì dịch vụ bảo hành đó không thuộc đối tượng chu thuế nhà thầu.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết vàcăn cứ vào thực tế thực hiện hợp đồng để xác định nghĩa vụ thuế nhà thầu theođúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- P Phán chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn