VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5369/VPCP-NC
V/v xử lý thông tin phản ánh của báo chí

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Bộ Công an.

Báo Lao động ngày 05 tháng 5 năm 2017 có bài Khu đô thị Đa Phước, Đà Nng: Tiếp tục dùng cát lậu để lấn biển (sao gửi kèm theo), phản ánh đồng chí Bí thư Huyện ủy Tây Giang, tỉnh Quảng Nam phản đối việc chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị quốc tế Đa Phước thông báo sử dụng nguồn cát hợp pháp, khai thác từ huyện miền núi Tây Giang để san lấp dự án lấn biển này; Đài Truyền hình VTV1 cũng đã có phóng sự. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lao động nêu trên; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Đ/c Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an,
Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP (để chỉ đạo xử lý);
- UBND: TP Đà N
ng, tỉnh Quảng Nam;- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,các Vụ: TH, QHĐP, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- L
ưu: VT, NC(3).NQH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng