BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5372/TCT-CS V/v sử dụng chứng từ khi phân chia doanh thu dịch vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính ViễnThông Việt Nam

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 3986/VNPT-KTTKTC ngày 7/10/2009 của Tập đoàn Bưuchính Viễn Thông Việt Nam (sau gọi chung là Tập đoàn) đề nghị hướng dẫn việc sửdụng chứng từ khi phân chia doanh thu dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tingiữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn (gồm VNPT các tỉnh,thành phố và các Công ty dọc bao gồm: Viễn thông quốc tế (VTI). Viễn thông liêntỉnh (VTN). Công ty Vinaphone (VNP), Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC),Công ty phần mềm và truyền thông (VASC), Bưu điện trung ương có trụ sở chínhtại TP. Hà Nội).

Doanhthu viễn thông, doanh thu công nghệ thông tin phân chia gồm: (i) Doanh thu cungcấp thẻ Vinaphone trả trước; Bộ hoà mạng thuê bao Vinaphone (bộ KIT/bộ ALO);doanh thu từ cung cấp dịch vụ di động trả sau Vinaphone; phân chia lưu lượngqua các trạm BTS theo đơn giá/trạm BTS; (ii) Thẻ gọi cố định trả trước của VTN;(iii) Thẻ sử dụng dịch vụ Internet, Mega VNN, thuê kênh truyền dẫn của VDC;(iv) Điện thoại cố định trong nước, quốc tế; (v) cước kết nối.

Vềkiến nghị của Tập đoàn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm1.2.1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính quy định:

"1.2.Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnhcùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính: nếu đơn vị trực thuộc hạch toán độclập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuếquản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộcthì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vịtrực thuộc.

Nếuđơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng,trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào,đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng, cấp mã số thuếphụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.

1.3.Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnhkhác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khaithuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc;nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thìthực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế."

>> Xem thêm:  Các vấn đề chung về doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ?

Căncứ quy định trên:

Cácđơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn gồm: VNPT các tỉnh, thành phố;các Công ty dọc (Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), Viễn thông liên tỉnh (VTN),Công ty Vinaphone (VNP), Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC). Công typhần mềm và truyền thông (VASC), Bưu điện trung ương có trụ sở chính tại TP. HàNội) là các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc Tập đoàn trực tiếp kinh doanh,thu tiền dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin của khách hàng thì cácđơn vị phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý đơn vịtrực thuộc theo quy định.

Hoạtđộng cung cấp dịch vụ viễn thông dịch vụ công nghệ thông tin của các đơn vịthành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn có đặc điểm: Đơn vị trực tiếp kinhdoanh, thu tiền và xuất hoá đơn cho khách hàng, tuy nhiên do có nhiều đơn vịcùng tham gia cung cấp dịch vụ nên giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụthuộc Tập đoàn phải thực hiện phân chia doanh thu.

Docác đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn thực hiện hạch toán thuếTNDN tập trung và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sởchính của Tập đoàn và đơn vị trực tiếp kinh doanh thu tiền của khách hàng đãxuất hóa đơn, kê khai toàn bộ doanh thu, thu GTGT đầu ra với cơ quan thuế quảnlý trực tiếp, việc phân chia doanh thu dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệthông tin giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn chỉ có ý nghĩa quản lýnội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Vì vậy theo đề nghị của Tậpđoàn để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Tập đoàn thì từngày 01/01/2009 việc phân chia doanh thu dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệthông tin (doanh thu phân chia nêu tại công văn này) giữa các đơn vị thành viênhạch toán phụ thuộc Tập đoàn không phải sử dụng hóa đơn, chỉ cần có thông báocủa các đơn vị.

Trườnghợp trước ngày công văn này, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoànđã sử dụng hóa đơn khi phân chia doanh thu dịch vụ viễn thông, dịch vụ côngnghệ thông tin thì Tập đoàn hướng dẫn các đơn vị kê khai điều chỉnh lại (khôngsử dụng hóa đơn) theo hướng dẫn tại công văn này và không bị phạt chậm nộp.

Việcphân chia doanh thu dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin giữa cácđơn vị hạch toán độc lập phải sử dụng hóa đơn.

Tổngcục Thuế có ý kiến để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương