BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5374/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81/CV-Cty ngày 08/10/2007của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Gia Định hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CPngày 19/06/2002 của Chính phủ về việc chuyển DNNN thành Công ty cổ phần thìDNNN cổ phần hoá “được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyếnkhích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không phảilàm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Theo quy định tại điểm 1.2 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệpthì:Cơ sở kinh doanh mới thành lập có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50%tổng số giá trị sản xuất kinh doanh của dự án trong năm tài chính thuộc Danhmục A ngành nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư và được miễn thuế TNDN trong02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03năm tiếp theo.

Tại điểm 1.3 điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Trongthời gian được miễn thuế, giảm thuế nếu cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều hoạtđộng kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinhdoanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toánriêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuếđược xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%)của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế so với tổng doanhthu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phầnXNK Gia Định là DNNN cổ phần hoá từ tháng 6/2002 và Công ty có mức xuất khẩuđạt giá trị trên 50% tổng số giá trị sản xuất kinh doanh của dự án trong nămtài chính thì Công ty được miễn thuế TNDN trong 02 năm, kể từ khi có thu nhậpchịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo.

Năm 2004 Công ty có thành lập Chi nhánh 4 Công ty cổ phầnXNK Gia Định bổ sung thêm hoạt động XNK gia công vàng trang sức, mỹ nghệ nếuCông ty theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động thuộc diện được miễn,giảm thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2004 theoquy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên.Cách xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi về thuế thực hiện theo hướngdẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính đối với thunhập được miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vịthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần XNK Gia Định;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương