BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5375/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc trong việc hưởng ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

Công ty CPHH Công nghiệp Chính xác Âu Lực.
(Địa chỉ trụ sở: KCN Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình)

Phúc đáp công vănsố 0204/XNK-AL2015 ngày 10/04/2015 của QuýCông ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra thôngtin trên hệ thống của Ngành Hải quan cho thấy, vấn đề vướng mắc tại công vănsố 0204/XNK-AL2015 nêu trên là do doanhnghiệp bị xử phạt tại Quyết định số 26/QĐ-HQTB-TH ngày 02/04/2014 và Quyết địnhsố 27/QĐ-HQTB-TH ngày 02/04/2014 của Chi cục Hải quan Thái Bình - Cục Hải quanHải Phòng ban hành.

Hiện nay, Tổng cụcHải quan đã điều chỉnh việc cập nhật thông tin trên hệ thống. Tổng cục hải quanthông báo để Công ty CPHH Công nghiệp Chính xác Âu Lực được biết.

Trân trọng!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - P.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLTT (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan