BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5375/TCT-HT
V/v hạch toán chi phí mua thẻ hội viên sân golf và chi chơi golf

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH OjitexViệt Nam

Trả lời công văn số 07009001/ADM ngày 06/09/2007của Công ty TNHH Ojitex Việt Nam đề nghị hướng dẫn về hạch toán chi phí mua thẻhội viên sân golf và chi phí chơi golf, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.26, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thi hànhNghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi phí không tính vàochi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:Chi về đầu tư xâydựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chitừ thiện trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục nêu tại điểm 2.8 phần này; chi phímua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi golf”

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Côngty TNHH Ojitex Việt Nam phát sinh khoản chi phí mua thẻ hội viên sân golf vàchi phí chơi golf thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHHOjitex Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương