VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5375/VPCP-QHQT
V/v: gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4195/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 7 năm 2014 về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) viện trợ từ nguồn tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng