BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5378/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 879/CT-THDT ngày18/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc khi tính thuế GTGT đối vớicác đơn vị thi công các công trình thuộc nguồn vốn ODA của dự án “Hạ tầng cơ sởnông thôn dựa vào cộng đồng”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTCngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với cácchương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn:“Nhà thầu chính (không phân biệt là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theophương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp), khi xây lắp công trình hoặccung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các chủ dự án ODA không hoàn lại, không phảitính thuế GTGT đầu ra và được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hànghóa, dịch vụ dùng để xây lắp công trình hoặc sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịchvụ, cung cấp cho chủ dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV,Thông tư này”.

Bộ Tài chính đã có Công văn số7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 hướng dẫn: “Khi phê duyệt dự án ODA, hoặc phêduyệt kết quả đấu thầu, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các chủ dự án phảitính đủ các khoản thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành, phát sinh trongquá trình thực hiện của toàn bộ dự án để tính vào kế hoạch tài chính củadự án và kế hoạch vốn đối ứng. Hàng năm, chủ dự án phải tính số thuế phát sinhtrong năm để lập kế hoạch vốn đối ứng.

Đối với các dự án sử dụng vốnODA được NSNN cấp phát (bao gồm dự án được NSNN cấp phát toàn bộ; dự án đượcNSNN cấp phát một phần, một phần cho vay lại nhưng được phê duyệt trước ngày29/5/2001 - là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chếquản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức có hiệu lực thi hành),căn cứ hướng dẫn tại công văn này,các chủ dự án ký hợp đồng theo giá hợpđồng bao gồm thuế GTGT và chủ động lập kế hoạch vốn đối ứng để có nguồn trảthuế GTGT nhằm giảm bớt các thủ tục như hoàn thuế GTGT, ghi tăng vốn NSNNcấp đối với số thuế GTGT được hoàn (kể cả số thuế nhà thầu chính được hoàn),tránh tình trạng phản ánh không chính xác giá trị vốn của dự án và gây thấtthoát tiền vốn của NSNN”.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dựán hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tại công văn số 430/BQLDA ngày13/11/2007 thì giá trị hợp đồng của một số công trình đã ký kết là giá khôngtính thuế GTGT. Nguyên nhân là do để thực hiện kế hoạch năm 2004, 2005, một sốcông trình cấp xã và liên xã đã chuẩn bị hồ sơ (báo cáo đầu tư, thiết kế kỹthuật và dự toán, hồ sơ đấu thầu) từ năm 2004, 2005 và Ban Quản lý dự án khôngđược cấp vốn đối ứng để thanh toán thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn trên, đốivới dự án ODA vay được NSNN cấp phát, nếu trong hợp đồng cung cấp hàng hóa,dịch vụ ký với chủ dự án không bao gồm thuế GTGT và chủ dự án không được NSNNcấp vốn đối ứng thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT đầu ra và nhà thầu chínhđược hoàn lại thuế GTGT đầu vào.

Chủ dự án phải thực hiện ghităng vốn đầu tư ngân sách cấp cho dự án đối với số thuế GTGT nhà thầu chínhđược hoàn theo quy định tại điểm 1, Mục I Thông tư số 42/2001/TT-BTC ngày12/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, hạch toán vốn hoàn thuế GTGT chocác dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế tỉnh Thanh Hóa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương