BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 537TCT/DNNN
V/v: xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: Công ty lương thực Thành phố Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 1537/LT-TCKT ngày 10/12/2004 của Công tylương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thunhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 4 – Mục IV – Phần B – Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 164/003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theochế độ quy định không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế.

Trường hợp ngân hàng khấu trừ phí thanh toán vào số tiềnthanh toán hàng hóa do khách hàng chuyển trả thì Công ty phải giải trình đầy đủchứng từ để chứng minh khoản phí thực tế đã bị khấu trừ và được hạch toán vàochi phí. Nếu công ty không có đầy đủ chứng từ chứng minh khoản chênh lệch thiếutrong thanh toán tiền hàng xuất khẩu là phí dịch vụ chuyển tiền do ngân hàngtrung gian nước ngoài khấu trừ thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xácđịnh thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với cơquan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu VP(HC), DNNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc