BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 538/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng đá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Hiệp hội sản xuất kinh doanh đáThanh Hoá

Trả lời công văn số 15/HHĐ-CV ngày 14/01/2009 của Hiệp hộisản xuất kinh doanh đá Thanh Hoá kiến nghị thủ tục hải quan mặt hàng đá xuấtkhẩu. Căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ; hướng dẫn tạimục 4, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với mặt hàng xuất khẩu đủ điều kiện công nhận địa điểmkiểm tra tại nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất theo hướng dẫn tại điểm II, mục4, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì doanhnghiệp có văn bản đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá ra quyết địnhthành lập địa điểm kiểm tra tại nhà máy, xí nghiệp, phân công trình và lựa chọnmột Chi cục Hải quan thuận tiện nhất làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho hàng hoáxuất khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội sản xuất kinh doanh đáThanh Hoá biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn cụthể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh