BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/TCT-KTNB
v/v chn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơquan thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trước đây, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019 gửi đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để yêu cầu thực hiện việc rà soát tất cả các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế theo địa bàn quản lý trong thời gian vừa qua để đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan Thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì không xác định có sai phạm trong các hồ sơ đã được kiểm tra, rà soát.

Qua vụ việc cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, khởi t bị can đối với công chức thuộc Cơ quan Thuế, nguyên Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương do “Viphạm quy định về quản , sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã lộ ra các kẽ hở trong việc thực thi nhiệm vụ của công chức.

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương:

1. Thực hiện ngay việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức Nguyễn Thái Thanh để phục vụ quá trình điều tra, khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

2. Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan rà soát các hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến vụ án đã bị khởi tố liên quan đến trách nhiệm của Cơ quan Thuế, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án.

3. Báo cáo với UBND, Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành có liên quan về trách nhiệm của Cơ quan Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Cơ quan Thuế... trong từng khâu của quy trình xác định nghĩa vụ Tài chính của người nộp thuế theo quy định.

4. Thực hiện xem xét, rà soát lại các hồ sơ liên quan đến việc xác định nghĩa vụ Tài chính của Cơ quan Thuế đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan Thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin tài liệu đ đảm bảo thông tin giữa 02 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đy đủ căn cứ pháp lý.

>> Xem thêm:  Thủ tục tạm ngưng kinh doanh với cơ quan thuế

5. Chấn chỉnh các sai phạm trong việc thực hiện xác định nghĩa vụ Tài chính trong thời gian vừa qua. Khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình vụ việc, báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
- Vụ: TCCB, PC, CS, KK&KTT,
DNNCN, CNTT, VP (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, KTNB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn