BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5381/TCT-CS
V/v Lệ phí công chứng

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2415/CT-THNVDTngày 30/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về vướng mắc lệ phí công chứng, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục II phần A Thôngtư liên tịch số 93/TTLT /BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tưpháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứngthực quy định: “Đối với số tiền lệ phí chứng thực do Ủy ban nhân dân cấp xã thuđược phải nộp 100% vào ngân sách cấp xã theo chương, loại, khoản tương ứng, mục046 Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và Ủy ban nhân dân cấp xã có tráchnhiệm quản lý sử dụng khoản tiền lệ phí chứng thực theo đúng hướng dẫn tạiThông tư số 118/2000/TT-BTC ngày 22/12/2000 của Bộ Tài chính quy định về quảnlý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn, đồngthời đảm bảo trang trải các khoản chi cho hoạt động chứng thực và việc tổ chứcthu lệ phí chứng thực”.

Căn cứ quy định trên thì UBND cấpxã không được trích tỷ lệ để lại trên số tiền lệ phí chứng thực thu được.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế được biết để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan tài chính cấp xãthực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương