VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5383/VPCP-KTN
V/v: điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công thương.

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại Công văn số 5160/BCT-VPngày 10 tháng 6 năm 2014 về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu nămvà đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2014, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian trình “Quyết định của Thủtướng Chính phủ về cơ chế xử lý các dự án điện đầu tư theo hình thức IPP và BOTkhông thực hiện đúng tiến độ cam kết” trong danh mục đề án Bộ Công thương xâydựng, trình Thủ tướng Chính phủ sang tháng 12 năm 2014.

2. Đồng ý bổ sung “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tửquốc gia” vào danh mục đề án Bộ Công thương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủtrong tháng 11 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công thương biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ