BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5384/TCT-CS
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng

Trả lời Công văn số 1499 CT/KT2 ngày9/10/2007 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp chodoanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.23c mục II Phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn dịch vụ khôngchịu thuế GTGT đối với: “Vận tải quốc tế là việc vận tải hàng hóa, hành kháchViệt Nam đi nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc vận tải hàng hóa, hànhkhách giữa các cảng nước ngoài”.

Điều 1.2 mục II phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thuế suất 0% đối với: “Dịch vụ xuất khẩuvà dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cánhân”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Côngty CP Dịch vụ Viễn đông cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp chế xuất bao gồmcác dịch vụ về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào các doanhnghiệp chế xuất, vận chuyển hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất ra nước ngoài, ápdụng thuế suất thuế GTGT theo từng hoạt động dịch vụ. Dịch vụ vận chuyển hànghóa từ nước ngoài vào các doanh nghiệp chế xuất, dịch vụ vận chuyển hàng hóa từdoanh nghiệp chế xuất ra nước ngoài là dịch vụ vận tải quốc tế, thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế TP. Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương