ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5384/UBND-ĐC1
V/v bãi bỏ Hướng dẫn số 8583/HD-UBND ngày 18/11/2013

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
-
Sở Tư pháp;
-
Thanh tra thành phố;
- Ủ
y ban nhân dân các quận, huyện.

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn s 495/STP-VBQPPL ngày 27/6/2014; đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Côngvăn số 1199/STN &MT-PC ngày 03/7/2014 vềviệc bãi bỏ hướng dẫn số 8583/HD -UBNDngày 18/11/2013 của y ban nhân dânthành phố do không còn phù hp vớiLuật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

y ban nhân dân thành ph cóý kiến như sau:

Bãi bỏ Hướng dn số 8583/HD-UBND ngày 18/11/2013 củay ban nhân dân thành phố, do khôngcòn phù hp với Luật Đất đai năm 2013, các Nghịđịnh của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh trathành phố, y ban nhân dân các quận, huyện vàcác cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
Chủ tịch, ,các PCT;
-
Ban PC-HĐNDTP;
-
Các Sở, ngành trực thuộc UBNDTP;
-
CPVP;
- CV:ĐC1, ĐC2;
-
u: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền