VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: Điều chỉnh danh mục sử dụng viện trợ của EU tại Quảng Bình, Kon Tum và Hòa Bình.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình,
Kon Tum và Quảng Bình.

Xét ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 7570/BTC-NSNN ngày 07 tháng 6 năm 2012) về điều chỉnh nội dung nguồn vốn do Liên minh châu Âu (EU) viện trợ cho Chương trình 135, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý điều chỉnh danh mục các công trình đầu tư sử dụng nguồn vốn của EU cho Chương trình 135 tại các tỉnh: Quảng Bình, Kon Tum và Hòa Bình như kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.
2. Bộ Tài chính báo cáo bổ sung Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung đã điều chỉnh.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). G.29
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam