UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/SXD-QLCL
V/v quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: UBND các huyện, thành phốLào Cai

Thực hiện Thông tư số 39/2009/TT-BXDngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ởriêng lẻ; Quyết định số 796/QĐ-UB ngày 21/12/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việcban hành quy chế đảm bảo an toàn các công trình xây lân cận khi thi công cáccông trình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sở Xây dựng Lào Cai đề nghị UBND các huyện,thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư và Quyết định trên cầnlưu ý những nội dung sau:

1. Về kiểm tra ranh giới đất, khảosát và thiết kế xây dựng nhà ở:

a. Kiểm tra ranh giới đất nơi dự kiếnxây dựng nhà ở (Theo Điều 6 Thông tư số 39/2009/TT-BXD ):

- Khi xây dựng nhà ở tại đô thị, điểm dân cư tập trung và điểm dâncư nông thôn, chủ nhà cần kiểm tra ranh giới đất, các vật kiến trúc được xác địnhtrong các giấy tờ về sở hữu đất, đường ống cấp nước, thoát nước dùng chung đểtránh tranh chấp ranh giới đất và quyền sở hữu các vật kiến trúc.

- Đối với dự án nhà ở thì chủ đầu tư phải đo đạc, lậpbản đồ và bàn giao mốc, ranh giới đất cho chủ nhà.

b. Khảo sát nền đất nơi dự kiến xâydựng (TheoĐiều 7 Thông tư số 39/2009/TT-BXD và Điều 5 Quyết định số 796/QĐ-UB ):

- Đối với nhà ở có tổng diệntích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ2 tầng trở xuống thì chủ nhà tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thiết kếnhà ở thực hiện kiểm tra chất lượng đất nền nơi dự kiến xây dựng nhà ở.

- Đối với nhà ở có tổng diệntích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trởlên hoặc dự án nhà ở thì chủ nhà hoặc chủ đầu tư phải thuê nhà thầu khảo sátxây dựng (điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát theo khoản 2, Điều 7Thông tư số 39/2009/TT-BXD )Trong hồ sơ khảo sát phải nêu rõ cáctiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong quá trình khảo sát.

c. Kiểm tra hiện trạng các côngtrình liền kề và các công trình lân cận (Theo Điều 8 Thông tư số39/2009/TT-BXD ):

- Nội dung kiểm tra hiện trạng công trình liền kề baogồm: tình trạng lún, nghiêng, nứt, thấm dột và các biểu hiện bất thường khác củacông trình liền kề. Kết quả kiểm tra hiện trạng được thể hiện bằng văn bản hoặcbằng ảnh, bằng phim. Khi cần thiết, tiến hành đo đạc và đánh dấu các biểu hiệnhư hỏng trên bề mặt công trình để có cơ sở theo dõi.

- Chủ nhà có thể thỏa thuận với các chủ công trình liềnkề, lân cận để họ tự kiểm tra hiện trạng công trình của mình.

- Kết quả kiểm tra hiện trạng phải được sự thống nhấtgiữa chủ nhà với các chủ các công trình liền kề có sự chứng kiến của đại diện ủyban nhân dân cấp xã hoặc của đại diện tổ dân phố khi cần thiết.

d. Thiết kế xây dựng (Theo Điều 9 Thông tư số 39/2009/TT-BXDvà Điều 6 Quyết định số 796/QĐ-UB ):

- Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằnghoặc nhỏ hơn 250 m2,có từ 2 tầng trở xuống thì mọi tổ chức, cá nhân được thiết kế nếu có kinh nghiệmđã từng thiết kế nhà ở có quy mô tương tự nhưng phải phù hợp với quy hoạch xâydựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tácđộng của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận. (Khuyếnkhích chủ nhà thuê cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thiết kế nhà ở).

- Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớnhơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa,di tích lịch sử- văn hóa hoặc trường hợp nâng tầng nhà ở thì việc thiết kế phảido tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặcnăng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.

- Chủ đầu tư dự án nhà ở phảithuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thiết kế nhà ở.

(Năng lực của nhà thầu tư vấn thiết kế theo khoản 2, Điều 9 Thông tư số39/2009/TT-BXD ).

- Trong hồ sơ thiết kế phải thểhiện rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. Lưu ý tính toán thiết kế, cấu tạokháng chấn theo TCVN 375 : 2006 thiết kế công trình chịu động đất.

2. Về thi công xây dựng và quản lýthi công xây dựng:

a. Điều kiện năng lực của tổ chức, cánhân khi thi công xây dựng nhà ở (Theo Điều 11 Thông tư số 39/2009/TT-BXD ):

- Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏhơn 250 m2hoặc dưới3 tầng hoặc các trường hợp sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong nhà ở không làm thayđổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của nhà thì mọi tổ chức, cá nhân được thi công nếucó kinh nghiệm đã từng thi công xây dựng nhà ở có quy mô tương tự hoặc thực hiệncông việc tương tự. Tổ chức, cá nhân thi công chịu trách nhiệm về chất lượng,an toàn và vệ sinh môi trường.

- Đối với nhà ở có tổng diện tích xây dựng sàn lớnhơn 250 m2hoặc từ 3tầng trở lên hoặc nhà ở có tầng hầm hoặc thi công nâng tầng nhà ở thì tổ chức thi công xâydựng phải có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng.

- Đối với nhà ở thuộc dự án nhà ở thì chủ đầu tư phảithuê nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng.

(Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công theo khoản2, Điều 11 Thông tư số 39/2009/TT-BXD ).

b. Quản lý thi công xây dựng (Theo Điều 12 Thông tư số39/2009/TT-BXD và Điều 8 Quyết định số 796/QĐ-UB ):

- Chủ nhà có thể trực tiếp giám sát hoặc ủy quyền chongười đại diện giám sát thi công xây dựng hoặc thỏa thuận với nhà thầu thi côngxây dựng về trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng trong việc quản lý chấtlượng nhà ở, antoàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Đối với dự án nhà ở, chủ đầutư phải tổ chức quản lý chất lượng theo khoản 6, Điều 12 Thông tư số 39/2009/TT-BXD .

3. Các nội dungkhác:

Đề nghị UBND các huyện, thành phốLào Cai triển khai thực hiện trên cơ sở nội dung chi tiết theo Thông tư 39/2009/TT-BXD củaBộ Xây dựng và Quyết định số796/QĐ-UB của UBND tỉnh Lào Cai. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiệnvà phản ánh những khó khăn vướng mắc khi thực hiện các quy định của Thông tư vàQuyết định trên về Sở Xây dựng trước ngày 10/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trướcngày 10/12 (đối với báo cáo năm) để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

(Văn bản này cóđăng trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Lào Cai trong mục văn bản hướngdẫn http://www.Laocai.gov.vn/sites/soxaydung;

- Nội dungThông tư 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng đề nghị truy cập tạitrang thông tin điện tử Bộ Xây dựng http://www.moc.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo sở;
- Đăng trang TTĐT;
- Lưu VT, QLCL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ