BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Vina Yong Seong.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xãHoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 04/YS /2015 ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Vina Yong Seong (Công ty) đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định vviệc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phn thu nhập tăng thêm do đu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phn thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản c định đu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tng nguyên giá tài sản c định của doanh nghiệp”

- Tại khoản 6, Điều 2 Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 của Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của các Cục Thuế như sau:

“6. T chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; h trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.”

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên, thực tế tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cđịnh đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của Công ty và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn cụ thể việc xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho phù hp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Vina Yong Seong được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quý Trung