BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/TCT-KTNB V/v rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019 gửi đng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương đyêu cầu thực hiện việc rà soát tất cả các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế theo địa bàn quản lý trong thời gian vừa qua để đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của Cơ quan Thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; công văn số 404/TCT-KTNB ngày 18/02/2021 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất và LPTB.

Việc cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với công chức thuộc Cơ quan Thuế tỉnh Bình Thuận, có hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, qua đó đã lộ ra các kẽ hở trong việc thực thi nhiệm vụ của công chức.

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận:

1. Thực hiện ngay việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức đang bị khởi tố bị can để phục vụ quá trình điều tra, khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận.

2. Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan rà soát các hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến vụ án đã bị khởi tố liên quan đến trách nhiệm của Cơ quan Thuế, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án.

3. Báo cáo với UBND, Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành có liên quan về trách nhiệm của Cơ quan Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Cơ quan Thuế... trong từng khâu của quy trình xác định nghĩa vụ Tài chính của người nộp thuế theo quy định.

4. Thực hiện xem xét, rà soát lại các hồ sơ liên quan đến việc xác định nghĩa vụ Tài chính của Cơ quan Thuế đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan Thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của người nộp thuế; bổ sung thông tin tài liệu để đảm bảo thông tin giữa 02 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý.

5. Chấn chỉnh các sai phạm trong việc thực hiện xác định nghĩa vụ Tài chính trong thời gian vừa qua. Khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình vụ việc, báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế.

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Tổng cục Thuế yêu cầu Đồng chí Cục trưng Cục Thuế tnh Bình Thuận khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
- Vụ: TCCB, PC, CS, KK&KTT, DNNCN, CNTT, VP (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, KTNB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn