BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 539/TCT-PCCS
V/v xử phạt vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Nghệ An

Trảlời công văn số 1602CT/TTr2 ngày 28/12/2006 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về vướngmắc trong quá trình xử lý vi phạm về hóa đơn giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tạiđiểm 3d, điều 14, Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việcin, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định:

“Phạttiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi một số hóa đơn có giátrị chênh lệch từ 10.000.000 đồng trở lên.

“Mứcphạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7điều này tối đa là 100.000.000 đồng.”

Căncứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hòa Bình đã sử dụng hóa đơn ghilệch giữa liên 2 ghi mặt hàng xe gắn máy hai bánh, liên 1 và liên 3 ghi mặthàng phụ tùng xe, giá trị thanh toán giữa liên 2 và liên 1, liên 3 chênh lệchnhau thì phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi một số hóađơn có giá trị chênh lệch từ 10.000.000 đồng trở lên. Mức phạt tiền đối vớihành vi vi phạm nêu trên tối đa là 100.000.000 đồng.

Đốivới số hóa đơn vi phạm nêu trên không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT cũng hưkhông được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP củaChính phủ.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương